Offertes
Bestellingen en offertes zijn slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging. Offertes zijn slechts geldig voor een periode van maximum 30 dagen en kunnen steeds herzien worden indien de fabrieksprijzen of prijzen van toestellen zouden stijgen. Aanvaarding van een offerte door de klant, verbindt de klant automatisch tot aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten zoals brochures, catalogi, webpagina, afkomstig van WayPoint, die alleen maar informatievoorwaarde hebben.

Prijzen
Alle prijzen zijn in EURO, inclusief 21% BTW en inclusief recupel en bebat taksen. Prijswijzigingen voorbehouden. Alle opgaven door WayPoint van getallen, specificaties, prijzen en/of andere aanduidingen van de producten en vermeldingen in folder- en reclamemateriaal als ook mondelinge opgaven zijn met zorg gedaan. WayPoint kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Zij kunnen niet worden aangemerkt als bindende garanties
De producten worden verkocht tegen de prijs die, aangegeven is op het ogenblik waarop de bestelling aanvaard wordt door WayPoint .

Betalingen
Betalingen voor online bestelling kunnen uitgevoerd worden via overschrijving na ontvangst van de bestelbon.
Betalingen voor afhaling in de winkel kunnen uitgevoerd worden via Bancontact/Pinnen, cash of ecocheques.

Bestellingen
Bestellingen kunnen via Internet (email), per post, telefoon, fax in Paal besteld worden. Uw persoonlijke gegevens en leveringsadres worden opgenomen en wanneer de bestelprocedure doorlopen werd, is de bestelling bindend.
U krijgt een antwoord met verdere instructies en afspraken.
De levertijd voor de bestelde producten wordt bevestigd, en indien items niet op voorraad zijn, wordt de vermoedelijke levertermijn meegedeeld aan de klant.

Leveringstermijnen
Onze leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven, laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot betaling van enige schadevergoeding door ons aan de klant. Wij behouden ons het recht voor tegen contante betaling te leveren.

Verzending
Onze goederen worden geacht in onze burelen aanvaard te zijn. Verzending en vervoer van goederen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de koper, zelfs indien deze goederen verkocht worden vrachtvrij plaats van bestemming.
Normaal worden producten per Post verstuurd. Soms wordt er gebruik gemaakt van pakketdiensten. WayPoint zullen er altijd naar streven om de kost van het versturen en de service van levering op een zo efficient en veilig mogelijke manier te voorzien.

Betalingsvoorwaarden
Alle fakturen zijn contant betaalbaar te Heusden, bij gebreke hieraan is van rechtswege en zonder aanmaning intrest verschuldigd van 1,5% per maand, deze wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag. In geval van betwisting zijn alleen de gerechtelijke instanties van Hasselt bevoegd.
Af te leveren goederen in België kunnen betaald worden 'Onder Rembours', of door het bedrag vooraf te storten op 450-0571251-74 van KBC.
Af te leveren goederen in het buitenland kunnen enkel via voorafbetaling per overschrijving betaald worden.
Bij voorafbetaling worden alle transfer kosten door de klant gedragen, zodat het overeengekomen netto bedrag overblijft!!

Klachten Zichtbare fout & niet-conformiteit
Klachten (transportschade, verkeerde bestelling ontvangen, etc) in verband met zichtbare fouten of niet-conformiteit van het geleverde product met het bestelde product of het verzendingsborderel, moeten binnen de 10 kalenderdagen volgend op de leveringsdatum van het product schriftelijk ingediend worden, hetzij per post, hetzij in de winkel zelf. Het is aan de Koper om de bewijzen te leveren van de vastgestelde fouten of onregelmatigheden. Hij dient WayPoint elke mogelijkheid te bieden om deze fouten vast te stellen teneinde ze te verhelpen. Dit laatste mag de Koper niet zelf doen of door een derde laten doen.

Producten mogen enkel teruggestuurd worden mits formeel akkoord tussen WayPoint en de Koper (herroepingsrecht bij verkoop op afstand van 14 dagen inbegrepen). Elk product dat teruggestuurd wordt zonder dergelijk akkoord, zal ter beschikking gehouden worden van de Koper en zal geen aanleiding geven tot het opstellen van een tegoed. De kosten en risico’s voor het terugsturen van producten zijn te allen tijde voor de Koper.

Het terugzenden kan enkel voor producten in ongebruikte toestand en alleen wanneer het product degelijk verpakt is (in originele verpakking). Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd.

Wanneer de terugname door WayPoint aanvaard wordt, zal dit een tegoed scheppen ten gunste van Koper, na controle van de hoeveelheid en de inhoud van de teruggestuurde producten. Bij zichtbare fout of niet-conformiteit van de geleverde producten, zoals naar behoren door WayPoint vastgesteld volgens de voorwaarden hierboven, kan de Koper, naar keuze van WayPoint, gratis vervanging, herstelling of terugbetaling (terugbetaling gebeurt enkel onder de vorm van waardebon) van de producten bekomen, waarbij enige andere vergoeding of schadeloosstelling intresten uitgesloten is.

In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot opschorting of uitstel van betaling van de faktuur.

Garantie
Fouten of schade veroorzaakt door misbruik, verlies of schade bij vervoer, natuurlijke slijtage of door een extern ongeval (schokken, moedwillige beschadiging, inbreuken op de instructies van de fabrikant, onaangepast of onvoldoende onderhoud, abnormaal gebruik…) of nog door een wijziging/modificatie aan het product die door WayPoint of de fabrikant niet voorzien of opgegeven is, vallen buiten de garantie. Producten waarvan het serienummer werd weggehaald komen niet in aanmerking voor garantie

Tot slot zal deze garantie niet van toepassing zijn wanneer de Koper het volledige factuurbedrag van de producten niet betaald heeft.

Alle verkochte producten hebben een garantie gelijk aan de door de fabrikant voorziene garantie van het betreffende merk of toeleverancier en WayPoint voorziet geen verdergaande garantie dan waarop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar.
Goederen die terecht gebreken vertonen en onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Vervoerskosten in beide richtingen zijn altijd op kost van de Koper.

Een wettelijke garantie van 6 maanden of 2 jaar voor de consument? (bron Unizo)
Wettelijke garanties bij verkoop (bron Unizo)

Privacy
Alle verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden.

Productenaansprakelijkheid
Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door direct of indirect gebruik van de producten zoals lichamelijk letsel, beschadigde producten, onproffesionele na-montage, kleding, werkonbekwaamheid, verlies aan inkomen enz…zijn uitgesloten. WayPoint kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door haar verkochte producten.

Geschillen
Alleen het Belgisch recht geldt voor geschillen, interpretatie en uitvoering van het contract tussen de Koper en WayPoint. Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.